ELEKTRİKLİ ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ İ.S.İ.G. MEVZUAT MADDELERİ

NOT:BİLGİT sayfalarından alınmıştır.

 

1475 Sayılı İş Kanunu Madde:73

Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak, bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İşçiler de, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymakla yükümlüdürler.

İşverenler, makinaların kullanılmasından doğacak tehlikelerden ve bu hususta alınabilecek önlemlerden işçileri uygun bir şekilde haberdar etmek zorundadır.

İşverenler, işyerlerinde meydana gelecek kazaları en geç, kazadan sonraki iki gün içerisinde yazı ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:353

Elektrik tesisatı,cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak,bakım ve işletmesi sağlanacaktır. 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:354

Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arz eden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.  


ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İlk:   R.G. Tarihi : 04.11.1984                                    R.G. Numarası : 18565

1. Değişiklik : R.G. Tarihi : 04.04.1986                       R.G. Numarası : 19068

2. Değişiklik : R.G. Tarihi : 30.11.1995                       R.G. Numarası : 22479

3. Değişiklik : R.G. Tarihi : 25.10.1996                       R.G. Numarası : 22798

 

- ETANŞ LAMBA:

Nemli ve ıslak yerlerdeki elektrik lambaları su damlalarına karşı korunmuş tipte (etanş) yapılmalıdır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:354, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:61)

- ELEKTRİK MOTORLARINA ŞALTER:

İnşaat şantiyelerinde, elektrik motoru ile çalışan bütün aygıt ve makineler, bunlara ayrılabilen bir anahtarla çalıştırılabilmeli ve durdurulabilmelidir. Bu anahtar (şalter) damlayan suya karşı korunmuş tipte olmalıdır.

(İş Kanunu Madde:73, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:65/e,f.2)  


ELEKTRİK TESİSLERİ EMNİYET YÖNETMELİĞİ

- GERİLİM YOKLUĞUNUN KONTROLÜ:

Yüksek gerilim tesislerinde,gerilim yokluğunun kontrolü, sanki bir unutma eseri veya yanlış bir manevra olmuş gibi iletkenlerin her biri üzerinde yapılmalıdır.  Bu kontrol, neon lambalı manevra sırığı (ıstaka), kablo atma tüfeği vb. özel bir tertibat yardımıyla yapılır.

(Elektrik Tesisleri Emniyet Yönetmeliği Madde:12/c)

- Y.G. TESİSİNİN YAKININDAKİ İŞLER:

Korunmamış Y.G. hat iletkenlerinin veya cihazlarının hemen yakınında bir işe teşebbüs edilmesi gerekirse bu iş ancak aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmalıdır.

-İlgili tesislerden sorumlu olan görevli (veya görevliler) ile yapılacak işler üzerinde önceden anlaşmaya varılması, Servis şefi tarafından hazırlanmış özel talimatın göz önünde bulundurulması,

-Bütün emniyet tedbirlerinin, özel olarak Madde 12’nin (e) ve (f) fıkralarındaki; çalışma sahasının korunması, ihtar ve ihbar levhalarının konulması ile ilgili emniyet tedbirlerinin, devamlı surette gözetilmesiyle görevlendirilmiş sorumlu bir şahsın bulundurulması.

(Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği Madde:13)

- AĞAÇ DİREKLER:

Bir direğin iyi ve sağlam durumda olduğu anlaşılmadığı takdirde tırmanmadan önce bu direğin halatla lentelenmesi veya kaldırma çatalları ile yahut payanda gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi gereklidir.

Tellerin kesilmesi veya kurtarılması ve daha genel olarak, bir direğin denge durumunu değiştirmek gibi bir işleme teşebbüs etmek gerekirse bu direğin durumu ne olursa olsun işe girişilmeden önce yani tırmanmadan önce yukarıda anlatıldığı şekilde bu direği kuvvetlendirmek gereklidir.

Bir ağaç direğe tırmanmadan önce ya bir çekiç ile dip tarafına yakın yere vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilir, ya da dip kısmı en az 20 cm. kazılıp çürüme olup olmadığı kontrol edilir.

Lentelerin direğe bağlanması, direğe tırmanmaksızın ikiz merdiven, sehpa gibi vasıtalar kullanılmak suretiyle yapılmalıdır.

(Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği Madde:25)


ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete tarihi: 21.11.1978            Resmi Gazete Sayısı: 16466

 

I. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

 

- KAPSAM:

Bu  Yönetmelik,  elektrik  kuvvetli  akım  tesislerinin  kurulmasının,  işletilmesinin  bakımının  güvenlikle  yapılmasına  ilişkin  hükümleri  kapsar.

Aşağıdaki tesisler bu Yönetmenliğin kapsamına girmez.       

- Elektrik iç tesisleri,

- Elektrikle işleyen, taşıtlara ilişkin besleme hatları,

- Maden işletmelerindeki elektrik tesisleri.

 Ancak elektrikle ilgili öteki yönetmeliklerde karşıt bir hüküm bulunmadıkça bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler için tanınan yabancı yönetmelikler ya da standartlar uygulanır.

Herhangi bir tesisin bu yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği  konusunda bir karasızlık ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:1)

 

V. KORUMALAR

V-A      TOPRAKLAMALAR

Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında <<Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği>> hükümleri uygulanır.

 

VII. ELEKTRİK TESİSLERİ

VII-A GENEL HÜKÜMLER

 

- UYARMA LEVHALARI:

            Çeşitli yerlere ve tesis bölümlerine görevlilerin makineler, aygıtlar ve iletkenlerin ne işe yaradığını açıkça anlayabileceği biçimde bozulmaz türden yazı, işaret ve şemalar konulmalıdır.

            Ayrıca elektrik tesislerinde uygun yerlere aşağıdaki levhalar asılmalıdır.

            -Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler,

            -Tesisin bağlama şeması,

            -Tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:21)

- Y.G. TESİSİNE AYRILAN YERLERİN İŞGALİ:

Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilmekte olan yerler, her zaman için gerekli olan küçük boyutlu yedek gereçlerden başka eşyaları yığmak için ya da başka bir amaçla kullanılamaz.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:25)

- BAKIM ONARIM:

Tesislerin ve aygıtların teknik belgelerinde belirtilen aralıklarda bakım ve onarımları yapılmalıdır. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcı bir özel bakım defterine kaydedilmelidir.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:27)

 

VIII. ELEKTRİK HATLARI

 

- YÜKSEK GERİLİM HATTI YÜKSEKLİĞİ:

İletkenlerin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yer ve cisimlere olan en küçük düşey uzaklıkları çizelge-8'de verilmiştir.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:44/h)

- YÜKSEK GERİLİM HATTI UZAKLIĞI:

Hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında, en büyük salınım konumunda en az 5 No.lu çizelgede verilen yatay uzaklık bulunmalıdır.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:44/i)

 

Çizelge - 5:

Gerilim(KV)       Yatay uzaklık(metre)

0-1                               1 metre

1-36                 2 + L (direk açıklığı 50 metreyi geçerse, her 1 m. açıklık için L=2 cm.  eklenecek)

36-72.5                         3 metre

72.5-170                       4 metre

170-420                        5 metre

 

Çizelge - 8:

 

Hattın sürekli işletme gerilimi(kv)

 

0-1

17.5

36

125

170

420

İletkenlerin üzerinden geçtiği yer

Düşey uzaklıklar(metre)

yalnızca yayaların geçebileceği yerler, üzerinde trafik olmayan sular

4.5

5

5

5

6

8.5

araç geçmesine elverişli çayır,otlak, tarla vb. yerler

5

6

6

6

7

9.5

araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yolları

5.5

7

7

7

8

12

şehirlerarası karayolları

7

7

7

7

9

12

Ağaçlar

1.5

2.5

2.5

3

3

5

üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar

2.5

3.5

3.5

4

5

8.7

üzerine herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar

2

3

3

3.5

5

8.7

elektrik hatları

2

2

2

2

2.5

4.5

elektriksiz demiryolları (ray üzerinden)

7

7

7

7

8

10.5

üzerinde trafik olan su ve kanallar (taşıt tepesinden)

4.5

4.5

5

5

6

9

iletişim(haberleşme) hatları

1

2.5

2.5

2.5

3.5

4.5

 

Örnek: Araç geçmesine elverişli yollardaki hava hattı iletken

lerinin en büyük salgılı durumda yere olan uzaklığı 31.5 KV için en az 7 metre olmalıdır.

 

IX. İŞLETME GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER (*)

(*) Alçak gerilimli kuvvetli akım tesislerinde yapılan çalışmalarda, iş güvenliği bakımından <<İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü>>nün elektrik bölümündeki hükümlere de uyulması zorunludur.

 

- YÜKSEK GERİLİMDE GÜVENLİK:

İşletme sorumluları genellikle yapılacak işler için görevlendirilen kişilere işin süresi, yeri, cinsi ve önemine ilişkin yazılı yönergeler vereceklerdir.

(........)

Üzerinde çalışılacak tesisin gerilim altında olup olmadığı denetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadığı kanısına vardıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.

Gerilim altındaki tesislerde yapılacak işler için birisi işten sorumlu tutulan en az iki kişi görevlendirilmelidir.

Devresi kesilmiş yüksek gerilim tesislerinde çalışılacaksa, bunlar önceden topraklanacak ve kısa devre edilecektir.

İşletmelerin sorumlu kimseleri iş süresince çalışanların tehlikeyle karşılaşabileceği hiçbir devre kapama işlemi yapılmamasını sağlayacaklardır. Kısa devre ve topraklama ancak bütün çalışmalar bittikten ve bunları yapanların hepsine  haber verildiği kesin olarak öğrenildikten sonra kaldırılabilir.

Bir çalışma yeri birden fazla noktadan besleniyorsa yukarıda belirtilen önlemler her besleme noktası için uygulanacaktır.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:61)

            - İŞÇİLERE EĞİTİM:

Kuvvetli akım tesislerinde çalışan görevlilere, çalıştığı kuruluş ya da işletme tarafından yapacağı iş ve yükümlülükler konusunda bilgi verilecek, gerekli açıklamalar yapılacaktır. Geçici olarak ya da gözetim altında tehlikesiz işlerde çalışanlara yapacakları işe ilişkin yönerge verilmesi ile yetinilecektir.

Yaptırılan iş sağlık ve güvenlik için tehlikeli ise, iş yaptıran, görevlileri gerekli koruyucu aygıtlarla donatmak zorundadır. Tesisin uygun noktalarında kaza durumlarında gerekli olacak ilkyardım ve kurtarma aygıtları hazır bulundurulacaktır.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:62)

 

X. YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

            - YÜRÜRLÜLÜK

            Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(Resmi Gazete tarihi: 21.11.1978 R. Gazete Sayısı: 16466)

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:70)

            - YÜRÜTÜM:

            Bu yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:71)  


BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME

6.BÖLÜM

 

YILDIRIMDAN KORUNMA (YILDIRIMLIK) TESİSATI:

 

 

1- Yıldırıma karşı muhafaza edilecek binaların sınıflandırılması:

1. Grup : Patlayıcı maddelerin imali veya depolanması için kullanılan binalar.

2. Grup : Kolay yanıcı ve zor söndürülen maddelerin (kibrit, petrol, alkol, havagazı gi­bi imali istifi veya kullanılması için kullanılan depo ve binalar.

3. Grup : Tiyatro, cami, kilise, okul, üniversite binası, sergi binası, hapishane, fabrika; elektrik merkezi, su tevzi merkezi, büyük ticarethane, banka, kışla, depo, silo, otel, büyük han, demiryolu istasyon binası, mahkeme binası, müze, kütüphane gibi toplantı yerleri.

Bunlardan başka evvelce yıldırım düşen binalar ve bunların civarında bulunan inşaat ile, yangın tehlikesine maruz çatıları haiz olan binalar da bu grup dahilindedir.

4. Grup : 1 ila 3 No.lu gruplar haricinde olup yangın tehlikesine maruz çatıları haiz olmayan binalar.

5. Grup : İskeleti çelik, döşemeleri betonarme olup çatısı yanmayan malzemeden yapılmış ve çatı katında yangın tehlikesine maruz maddeler bulunmayan binalar.

 

2 - Yıldırımlık tesisatı:

2.1 - Köşe ve sırt gibi en çok yıldırım çarpmasına maruz kalan bina kısımları, ya kendileri yıldırımlık olarak kullanılacak yahut bunların üzerinden yıldırımlığa ait iletkenler geçecek veyahut da bu gibi kısımlar kendilerinden daha yüksekte bulunan bir yıldırımlığın muhafaza sahası içinde bulunacaktır.

2.2 - Yıldırımlık tesisatı, bütün tali kısımlarıyla birlikte binanın en yüksek yerlerin­ den toprağa kadar devamlı ve kesiksiz madeni bir yol teşkil edecektir. Bu madeni yol kafi bir kesitte olup, tahribata karşı kafi derecede dayanıklı olacaktır.

Mevcut havagazı, su ve kalorifer tesisatı ile binada bulunan madeni kısımlar toprak hat tına bağlanacaktır.

2.3 - Yıldırımlık tesisatı aşağıda yazılı kısımlardan meydana gelir :

A) Yıldırım yakalama tesisatı,

B) Çatı nakilleri,

C) İndirme nakilleri (desantlar),

D) Toprak elektrotu,

2.3.1- Yıldırım yakalama tesisatı:

2.3.1.1 - Yakalama tesisatı binanın en yüksek yerlerine konulacaktır. Yıldırım düşme sine müsait olan medeni yerler yıldırım yakalama tesisatı olarak kullanılacaktır. Yani en aşağı noktalarından toprağa bağlanacaktır. (Mesela bayrak ve anten direkleri, baca, rüzgar başlıkları, madeni kaplamalar, damdaki demir parmaklıklar vesaire)

2.3.1.2 - Madenî olmayan bütün tehlikeli yerler (duman ve havalandırma bacaları ku­le gibi çıkıntılar ve saire), çatı iletkenlerinin bu gibi yerlerden en yüksek sırttan itibaren 10 - 20 cm. daha yukarıdan götürülmesi suretiyle muhafaza edilecektir.

2.3.1.3 -Büyük ebatlı sivri bina kısımlarında ise; 80 cm. yükselen madeni yakalama ucu kullanılacaktır.

2.3.1.4 - Bükük bacalarda üst çapın beher metresine bir yıldırımlık direği hesap edilip bunlar daire çevresine eşit aralıklarla yerleştirilecektir.

2.3.1.5 - Çatı mahyası, eğer saç levha ile örülmüş ise çatı naklinin, mahyenin üstünde veya yanına konması ile muhafaza edilecektir. Meyil 35 dereceden az olan düz çatılarda yukarıda muhafaza usulü, ufki mahyeden kenar oluklarına kadar meyilli mahyelere de tatbik edilecektir.

2.3.1.6 - Yukarıda tarif edilen tabii yakalama yerleri az olan veya hiç bulunmayan daha büyük çatılarda, çatı yüzeyine en az 80 cm. yüksekliğinde, kafi miktarda ve maksada elverişli bir şekilde madeni yakalama ucu tevzi edilecektir. Yakalama tesislerinin her biri arasındaki mesafe hiç bir vakit 15-20 metreden fazla olmayacaktır.

2.3.1.7 - Madeni yakalama uçları en az 3/4" çapında, yuvarlak, paslanmaz malzeme­ den olacaktır. Yakalama uçları çatının makaslarına tespit edilecektir.

2.3.1.8 - Yıldırımlık, muhafaza ettiği sahanın en yüksek noktasından en az 50 cm. daha yüksek olacaktır.

Yangın tehlikesi mevcudiyeti ölçüsünde bu yükseklik arttırılacaktır.

2.3.1.9 - Radyoaktif yakalama ucu kullanıldığı hallerde yıldırımdan korunma tesisatı 4 kısımdan ibaret olacaktır.

- Radyoaktif ünite

- Çatı direği

- İndirme iletkeni

- Toprak elektrotu.

Çatı direği üzerine monte edilen ve radyoaktif üniteyi taşıyan başlık ile birlikte binanın merkezi bir yerine yerleştirilecektir. Direk ve çatıya tespit konstrüksiyonu idareye tasdik ettirilecek projelere ve 8/12/1968 gün 13070 sayılı resmi gazele ile ilan edilen Atom enerjisi komisyonu radyasyon sağlığı yönetmeliğine uygulanacak ve adı geçen komisyondan alınacak belge kabul ibraz edilecektir.

İndirme iletkenleri olarak 50 mm² kesitte 2 x 8 ø mm. elektrolitik som bakır kullanılacaktır. Lüzumu halinde yapılması gerekli ekler gümüş kaynağı ile yapılacaktır. Tespit kroşeleri korozyon ve pasa mani olacak şekilde kızıl dökümden imâl edilecektir. Topraklama elektrotları, toprak direnci 5 ohm'dan az olacak şekilde tesis edilecektir. Tekliflere, ünitelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere ünite numarasını da ihtiva eden koruma sahası çapı büyüklüğünde sahanın yıldırıma karşı hangi süre için garanti edildiğini belirten orijinal test ve garanti belgesi eklenecektir.  


TÜRK STANDARDLARI

UDK 699.887.2             TS 622/Aralık 1990

 

NOT – Öngerilmeli beton durumunda, kısmen yıldırım akımından, kesmen yıldırımdan korunma sistemi ile bağlantı yapılmasından doğan, kabul edilemeyecek mekanik zorlamaların ortaya çıkaracağı tehlikelere dikkat edilmelidir.

 

2.3.7 - Yapılış

 

2.3.7.1 - Toprağa Geçiş Direnci

Bir toprak elektrotu, iniş iletkenlerinin her birine bağlı olmalıdır. Her bir topraklamanın, ohm olarak direnci, sağlanması gereken toprak elektrotu sayısının 10 katı olarak verilen değeri aşmamalıdır. Hizmet yapıları için herhangi bir kuşaklama dikkate alınmadan, toprak bağlantı sisteminin tamamının kombine edilmiş toprağa geçiş direnci 10 ohm'u aşmamalıdır.

Toprağa geçiş direncinin kuşaklama yapılmadan önceki ve sonraki değerleri kaydedilmeli ve sonraki değer bütün deneylerde kullanılmalıdır (Madde 2.3.7.4 ve Madde 2.11.2).

Yıldırımdan korunma sisteminin tamamı için elde edilen değer 10 ohm'dan büyük ise, elektrodların uzatılması veya eklenmesi, veya iniş iletkenlerinin ayrı ayrı bağlandığı toprak elektrodlarının toprağın en az 0,6 m derinine yerleştirilen bir halka iletken ile birbirlerine bağlanmaları ile, bu değerde indirme sağlanabilir. Halka iletkenler tercihen hizmet yapıları girişlerinin altından geçmelidir (Şekil-24).

Yukarıda açıklanan şekilde gömülen halka iletkenler, toprak bağlantı sisteminin tamamlayıcı bir bölümü sayılırlar ve bunlar, sistemin toprağa geçiş direncinin tamamının hesabında göz önünde tutulmalıdır.

Çelik iskeletli bir yapıda, çelik iskelet elemanları, iniş iletkeni olarak çalışmak üzere aralarında yeterince iyi biçimde kuşaklanırlar. Yapının alt ucu yeterli biçimde topraklanmalıdır. Bir Çok durumda, yapının temeli, özel olarak temelde betonarme kazıklar varsa, ek toprak elektrodu bulunmadan yeterince düşük toprağa geçiş direncine sahip olabilmektedir. Yeni tamamlanan bir temelde toprak direncinin ölçülmesi ile yeterli olup olmadığı veya ek toprak elektrodlarının gerekli olup olmadığı anlaşılır (Ek-A Madde A.1.6). Temel yalnız başına kullanıldığında çelik yapının her düşey elemanının temel betonarme demirlerinin meydana getirdiği toprak gövdesine bağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

2.3.7.2 - Toprağa Geçiş Direncinin Düşürülmesinin Önemi

Toprağa geçiş direncinin 10 ohm’un altında bir değere düşürülmesinin faydası, yıldırım akımının boşalması sırasında toprak elektrodları etrafındaki potansiyel gradyanının küçültülmesidir. Bu yolla ayrıca yapının içinde veya üzerindeki metallere yan arklar meydana gelmesi tehlikesi de azalabilir (Madde 2.2.7.9).

2.3.7.3 - Bütün Hizmet Tesisleri İçin Ortak Topraklama Sistemi

Yıldırımdan korunma sistemi ile diğer bütün hizmet tesisleri için ortak bir toprak bağlantı sistemi tavsiye edilir. Toprak bağlantı sistemi bu standartta belirtilen ve varsa ilgili hizmet tesislerine uygulanan şartlara uymalıdır. Bu durumda toprağa geçiş direnci, her bir hizmet tesisinde istenen değerlerin en küçüğü olmalıdır.

 

2.3.7.4 - Toprak Elektrodu Sistemlerinin Muayene İçin Ayrılması

Her bir elektrodun ayrılması ve muayene amaçlı referans toprak elektroduna bağlanması mümkün olmalıdır.

TEDAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TARİH:03.12.1996

Yürütme: TEDAŞ Genel Müdürlüğü

            Madde 9 – Gerilim altındaki iletkenlere mutlak yaklaşma mesafesi;

Volt

Volt

Santimetre (cm.)

650

1.500

30

1.500

50.000

50

50.000

150.000

120

150.000

250.000

200

250.000

420.000

350

olarak kabul edilecektir.  


ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LK                   :R.G. TARİHİ : 11.11.1989         SAYI : 20339

1.DEĞİŞİKLİK   :R.G. TARİHİ : 03.02.1990         SAYI : 20422 (4. Madde 1, 2 ve 3 üncü grupların (a) bentleri)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

- AMAÇ - KAPSAM

            Bu yönetmeliğin amacı 3542 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanun’ un 5.inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:1)

            - DAYANAK:

            Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanun’ unun 44 üncü maddesi, 11 inci bendini değiştiren 3542 sayılı Kanun’ un 3 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:2)

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

            - FEN ADAMLARININ GRUPLANDIRILMASI:

            Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri mesleki ve teknik öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

1. inci Grup

En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.

2. inci Grup

En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

3. üncü Grup

En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu’ nun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:3)

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

- YETKİLER:

Elektrikle ilgili fen adamlarının görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. inci Grup

a)Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 50 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b)Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 150 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c)İşletme ve Bakım İşleri:

Bağlantı gücü 1500 KW’a kadar (35 KV dahil) tesisler,

d)Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

 

2. nci Grup

a)Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 30 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b)Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 125 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c)İşletme ve Bakım İşleri:

Bağlantı gücü 1000 KW’a kadar (35 KV dahil) tesisler,

d)Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

 

3. üncü Grup

a)Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:

Bağlantı gücü 16 KW’a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

b)Elektrik iç tesisi yapım işleri:

Bağlantı gücü 75 KW, 400 Volta kadar tesisler,

c)İşletme ve Bakım İşleri:

Bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar tesisler,

d)Muayene ve kabul işleri:

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

işlerinde yetkilidirler.

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:4)

 

Yukarıdaki bilgileri tablo halinde gösterirsek (bilgit e&a):

 

Elektrik iç tesisi plan, proje hazırlanması ve imzalanması işleri

Elektrik iç tesisi yapım işleri

İşletme ve bakım işleri

Muayene ve kabul işleri

1.Grup:

50 KW

150 KW

400 V

1500 KW

35KV

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

 

2.Grup:

30 KW

125 KW

400 V

1000 KW

35 KV

3.Grup

16 KW

75 KW

400 V

500 KW

400 V

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk Ve Ceza Hükümleri

 

- SORUMLULUK

Fen adamları, ilgili idarelere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve iştigal konularına göre, aldıkları işlerin yürürlükteki Kanuna, İmar Planına, yönetmeliğe, ruhsat ve .. projelerine, Türk Standartlarına, Teknik Şartnamelere, İş Güvenliği Tüzüğüne, ilgili tüm mevzuat hükümlerine, fen, ... ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar.

Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden usulsüz ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar.

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:5)

-CEZA:

Bu Yönetmelikte belirtilen fen adamlarının 1. İnci maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde veya kendi kusurları nedeniyle, .. , ... veya yanlış uygulamaya neden oldukları tespit edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunulur.

Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun ceza hükümleri ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:6)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            - BAĞLANTI GÜCÜ:

            Bağlantı gücü, yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör olup, abonenin bir şebekeye veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazların toplam gücüdür.

            Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır.

Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa, asansörün çekeceği güç, şebekeye bağlantı gücünden çıkarılarak yetki sınırı belirlenir.

(.......)

(Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:7)

(.....)

            -YÜRÜRLÜLÜK:

Bu yönetmelik resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            - YÜRÜTME:

Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.  


ELEKTRİKLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ KAZALARI
VE

ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİKaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz 

http://www.isguv.com